شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ سلام عليکم ، کلمه ها و ترکيبهاي تازه 4 : رَب #
ألله رب ...
جمع : ارباب
جمع : اعلي ... ، صحف ابراهيم و موسي .
جمع : ارباب متفرّق !
ألحمدلله ربّ # العالمين
ألرّحمن الرّحيم # مالک # يوم # الدّين #
ايّاک # نعبد # وَ # ... .
وَ : کلمه و ترکيبهاي تازه 3
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top