شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ سلام عليکم ، خبرا رو شنيدين !؟ يا خوندين !؟
که :"پول هاي سرگردان" ، بقول روزنامه ي کيهان :"بخوانيد" نقدينگي ! که چطور از سرگرداني دربياد !؟ خب گويا :"سناريو"ي :"دلار" و "سکه" ديگه جواب نميده ! پس : پيش بسوي :"انبارهاي خودرو" !
شايدم ديگه :"دلار و سکه" از دست در رفته بود و داشت ... ! شايدم برا اينکه :"پياز اکه" تو بازار وارد بشه ! که زيادي :"انبار" شده بود !
البته "انبار"اي :"پلمپ" نشده ! و يا بعد فَکِّ "پلمپ" توذيع شده براي :"نقدينگي" دارن و شايد بقولي "4" درصديا !
راستي ! مسئولين ، مثلا تا مديرکلّا ! تو "4"درصدن !؟ مگه ميشه !؟ مگه داريم ! جا نميشن که ! پس ! تو :"96" درصدن ديگه ! ولي از کجا ميارن که برن "بسوي انباراي خودرو" !؟ نکنه "96" درصديام صد در صد يکي نيستن ! و در صديشون مانند مثلا :"شهيد رجايي" هستن ! "رجايي ثاني" نه ها !
خب ! 4 درصد مسئول و 96 در صد مردم :"بخوانيد :"نا مسئول يا نه مسئول ، که نميشه ! مي مونه 96 در صد :"مسئول و مردم" ! و پيدا کنيد مسئولين رو ميون مردم ! البته نه ميون بقول پيامبر : رعيت ! که "کلّهم مسئول" !
منجمله همين که اين خبرا رو بشنوه يا بخونه و مسئوليتي احساسم نکنه !
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top