سفارش تبلیغ
صبا ویژن
1 2 >

 

بسم الله الرحمن الرحیم

قرارداد کاری :  کد 2 - 1393                               تاریخ تنظیم قرارداد : 11/1/ 1393     

طرفین قرارداد :

کارفرما : آقای

پیمانکار : آقای  

موضوع کار و دستمزد کار :

1 – نما :

1 : اجرای سنگکاری نما در مقابل هرمترمربع سنگ مصرفی خریداری شده ی تحویلی پای کار   460000 ریال .

2 : اجرای سنگکاری ساده ی دیوار رو به ساختمان تراسها و دیوار حیاط در مقابل هر متر مربع  190000 ریال .

3 : انجام ابزار و برش حکمی در مقابل هر متر طول ابزار و برش 5000 ریال .

4 : حمل سنگ ، ماسه و سیمان نما به طبقات توسط پیمانکار در مقابل هر طبقه 1000000ریال .

5 : اجرای بندکشی نمای نقشه دار در مقابل هر متر مربع 40000 ریال و نمای ساده هرمترمربع 20000 ریال .

2 – سرویس پله :

1 : اجرای سنگکاری پله در مقابل هر عدد پله بطول یک و پانزده متر 80000 ریال .

2 : اجرای سنگکاری بغل پله و پاگرد در مقابل هر متر طول 60000 ریال .

3 : اجرای سنگکاری کف پاگردها در مقابل هر مترمربع 100000 ریال .

4 : حمل سنگ ، ماسه و سیمان سرویس پله به طبقات توسط پیمانکار در مقابل هر طبقه 1000000 ریال .

توضیح :

دستمزدهای یادشده در 9 بند خالص است و بیمه و مالیات و دیگر مطالبات قانونی دولتی و غیره بعهده ی پیمانکار نیست .

نحوه ی پرداختی و کسور دستمزد یاد شده :

1 - پرداخت دستمزد هفتگی و برابر صورت وضعیت کار انجام شده از طرف پیمانکار و پس از کسر 20 در صد آن از طرف کارفرما پرداخت خواهد شد و کسور 20 در صد در پایان کار برابر صورت کاری پایانی تصفیه حساب خواهد شد .

2 – بیانه و پیش پرداخت  10 درصد کل دستمزد تقریبا به مبلغ 15000000 ریال بوده ، که در نخستین روز شروع بکار پرداخت شده و با هر صورت وضعیت یاد شده 10 در صد صورت وضعیت کسر خواهد شد .

زمان انجام کار :

1 –  حد اکثر پس از ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­20 روز از عقد قرار داد پیمانکار موظف است زمینه ی انجام کار رامهیا نموده ، و پیمانکار موظف است  بعد آن بجز ایام تعطیل رسمی و مساعد بودن شرایط جوی متعارف روزانه بطور متوسط دستکم حد اقل 10 مترمربع نمای ساده و حد اقل 4 مترمربع نمای رومی برابر نقشه کلی و برش تفصلیلی به امضای طرفین قرارداد رسیده از کار را به انجام برساند ، و کار را تعطیل نکند مگر با توافق کارفرما ، و کار به هیچ عنوان تعطیل نگردد مگر با توافق کتبی طرفین قرار داد ، بنابر این ضرر ناشی از تعطیلی کاربه هریک از طرفین ، چه از طرف پیمانکار ، و چه بعلت عدم پرداخت دستمزد بموقع یا آماده نبودن کار و مصالح و دیگر تعهدات از طرف کارفرما ، بعهدی تعطیل کننده ی کار است .

دیگر تعهدات طرفین قرارداد :

1 – داربست و بستن و بازکردن آن ، تهیه مصالح کار و در اختیار پیمانکار گذاشتن ، و همچنین وسایل کار عبارت از تخته زیرپایی ، بشکه ، فرقون ، بیل و کلنگ ، شلنگ آب ، و برق و آب مجاز قانونی در پای کار بعهده ی کارفرماست .

2– پیمانکار در حد عرف موظف به رعایت نکات ایمنی خود و عواملش بهنگام کار ، و حفظ وسایل کار خود و لاغیر می باشد .

3 – نقشه ی کلی و تفصیلی برشی از هر یک از قسمت های نما که به امضای طرفین قرار داد رسیده و در اختیار هریک از طرفین قرارداد است مستند کار خواهد بود .

این قرار داد در دونسخه تنظیم و پس از امضای طرفین ، یک نسخه در اختیار هریک از طرفین قرار گرفته است .

 

کارفرما : امضا 11/1/ 1393                                              پیمانکار :  امضا 11/1/ 1393     

شاهد :

از طرف کارفرما : آقای                                          امضا 11/1/ 1393     

 

از طرف پیمانکار : آقای                                         امضا 11/1/ 1393     


  

 

بسم الله الرحمن الرحیم 

سلام علیکم 

نمای ساختمان : 

                                               نمای ساختمان

 


  

 

بسم الله الرحمن الرحیم

قرارداد کاری :  کد 2 - 1393                         تاریخ تنظیم قرارداد : 1/11/1393

طرفین قرارداد :

کارفرما : آقای

پیمانکار : آقای  

موضوع کار و دستمزد کار :

1 – نما :

1 : اجرای سنگکاری نما در مقابل هرمترمربع سنگ مصرفی خریداری شده ی تحویلی پای کار 460000 ریال .

2 : اجرای سنگکاری ساده ی دیوار رو به ساختمان تراسها و دیوار حیاط در مقابل هر متر مربع  190000 ریال .

3 : انجام ابزار و برش حکمی در مقابل هر متر طول ابزار و برش 5000 ریال .

4 : حمل سنگ ، ماسه و سیمان نما به طبقات توسط پیمانکار در مقابل هر طبقه 1000000ریال .

5 : اجرای بندکشی نمای نقشه دار در مقابل هر متر مربع 40000 ریال و نمای ساده هرمترمربع 20000 ریال .

2 – سرویس پله :

1 : اجرای سنگکاری پله در مقابل هر عدد پله بطول یک متر 80000 ریال .

2 : اجرای سنگکاری بغل پله و پاگرد در مقابل هر متر طول 60000 ریال .

3 : اجرای سنگکاری کف پاگردها در مقابل هر مترمربع 100000 ریال .

4 : حمل سنگ ، ماسه و سیمان سرویس پله به طبقات توسط پیمانکار در مقابل هر طبقه 1000000 ریال .

توضیح :

دستمزدهای یادشده در 9 بند خالص است و بیمه و مالیات و دیگر مطالبات قانونی دولتی و غیره بعهده ی پیمانکار نیست ، و مطالبات غیر قانونی از کارفرما هم بعهده ی پیمانکار نیست .

نحوه ی پرداختی و کسور دستمزد یاد شده :

1 - پرداخت دستمزد هفتگی و برابر صورت وضعیت کار انجام شده از طرف پیمانکار و پس از کسر 10 در صد آن از طرف کارفرما پرداخت خواهد شد و کسور ده در صد در پایان کار برابر صورت کاری پایانی تصفیه حساب خواهد شد .

2 – بیانه و پیش پرداخت 10درصد کل دستمزد تقریبا به مبلغ 15000000 ریال بوده و با هر صورت وضعیت یاد شده 10 در صد صورت وضعیت کسر خواهد شد .

زمان انجام کار :

1 –  حد اکثر پس از ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______ روز از عقد قرار داد کارفرما موظف است زمینه ی انجام کار رامهیا نموده ، و پیمانکار موظف است  بعد آن بجز ایام تعطیل رسمی و مساعد بودن شرایط جوی متعارف روزانه بطور متوسط دستکم حد اقل 10 مترمربع نمای ساده و حد اقل 4 مترمربع نمای رومی برابر نقشه کلی و برش تفصلیلی به امضای طرفین قرارداد رسیده از کار را به انجام برساند ، و کار را تعطیل نکند مگر با توافق کارفرما ، و کار به هیچ عنوان تعطیل نگردد مگر با توافق کتبی طرفین قرار داد ، بنابر این ضرر ناشی از تعطیلی کاربه هریک از طرفین ، چه از طرف پیمانکار ، و چه بعلت عدم پرداخت دستمزد بموقع یا آماده نبودن کار و مصالح و دیگر تعهدات از طرف کارفرما ، بعهدی تعطیل کننده ی کار است .

دیگر تعهدات طرفین قرارداد :

1 – داربست و بستن و بازکردن آن ، تهیه مصالح کار و در اختیار پیمانکار گذاشتن ، و همچنین وسایل کار عبارت از تخته زیرپایی ، بشکه ، فرقون ، بیل و کلنگ ، شلنگ آب ، و برق و آب مجاز قانونی در پای کار بعهده ی کارفرماست .

2– پیمانکار در حد عرف موظف به رعایت نکات ایمنی خود و عواملش بهنگام کار ، و حفظ وسایل کار خود و لاغیر می باشد .

3 – نقشه ی کلی و تفصیلی برشی از هر یک از قسمت های نما که به امضای طرفین قرار داد رسیده و در اختیار هریک از طرفین قرارداد است مستند کار خواهد بود .

این قرار داد در دونسخه تنظیم و پس از امضای طرفین ، یک نسخه در اختیار هریک از طرفین قرار گرفته است .

 

کارفرما :                                                                                             پیمانکار :

شاهد :

از طرف کارفرما : آقای                              ، یا خانمها : 1 -                          2 -

از طرف پیمانکار : آقای                             ، یا خانمها : 1 -                          2 -


  

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، یا أَیهَا النَّبِی لِمَ ... ؟


سلام علیکم

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، یسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ ل ... 


اول تشکر کنیم از خواهر بزرگوارمان نرگس خانم که از قم برایمان صد و پنجاه هزار تومان بحساب کارت مادر خانه بعنوان قرض الحسنه واریز کرد ، که ان شاء الله وقتی رفتیم سرکاری که قرار دادشو بستیم و هنوز آماده نشده برای کار ما که ان شاءالله آمادش کنند و مشغول بشیم و از دستمزد قرضمونو بپردازیم .


اما بعد :


تشکر خواهم کرد که اگه اتاق فرمان اجازه بده حالا بدهیمو به باشگاه بدن سازی بدم .


از اتاق فرمان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ ، یا ... ، در پاسخ به درخواست :


علیکم السلام


اول اینکه بدهی ما به برادربزرگت و پول شیر این ماه عقب افتاده ی دخترش واجبتره ، و از اونم واجبتر رفت و اومد برادر کوچکترته که اگه مرخصی بیاد و نتونه برگرده مرکز آموزشش به این چیزا کاری نداره ، تازه جمعه هم ان شاءالله میخوایم بریم تهران عروسی خواهر کوچیکت .

بعلاوه تا برگردیم و کار هم آماده بشه خرجی خونه رو هم به اینا اضافه کن و تعمیر ماشینم همینطور بعد اگر چیزی می مونه مانعی نداره ، حالا کرایه خونه ی عقب افتاده ی این ماه رو میگیم صاحبخونه ضرب العجل نداده و بازم صبر می کنه ، مثل چی ؟ مثلا همین نسیه ای که از مغازه ی دوستت آورده ای و قد تقریبا نیمی از مبلغ واریزی خواهرت است و قرارست تا شنبه بدهی ولی بازهم مهلت دهد که رفتیم سرکار بدهیم .

حالا اینارو ول کن بقول خودت کُلات کو ؟ یعنی کدوم یکی از اینا بقولی دریای بدهی ما نیست ؟ بدهیهای دیگه و ماقبل اومدن به اینجا رو هم ول کن ، همه را ان شاءالله میدیم ، فعلا همین ها که گفته شد  ، یکیش ؟ دوتاش ؟ ویا چند تاش ؟ بدهی نیست ؟ چون همه ی اینها هم بدهیست و یکی ، دوتا وووی آن هم بدهیست ، هرچند در بودنش هم بعضی می گویند شرط و شروطی و چیز و میزی برای مردم وضع نکرده اند ، بلکه کاشف از حرف مردمند ! و فقط در نبودش هم نیست که کاشف قانونند ، بلکه وسط آن دو نیز همه چیز ش هستند ، و عوام را در این جا هم سهمی نزد خواص کاشف نیست ! حالا این خاص بودن را هم از عوام ! کشف کرده اند ؟ یا اینهم وضعیست ؟ و قانونی ؟ ووو

اصلا گیریم خاص ، کاشف ووو ، و برخلاف قاعده ی قانونی چیزی هم وسط خواص و عوام آشکار نباشد ، ولی چرا آسمانی !؟ خدایی !؟ کتاب اللهی !؟ چراکه حرف فقط این نیست که آلت قانونی ، دستورالعمل ووو ی بشری برای بشری مثل خودشان است .  

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته .  

-----------------------------------

پیگیری : نهم تیر هزار و سیصد و نود و دوی هجری شمسی :


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، یسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ الْ ...


سلام علیکم ، وقت بخیر


ضمن گرامی داشت شهدای محراب که در آستانه سالروز شهادت یکی از آنها هستیم ، برای همفکری لازم به یادآوریست که چه شد ؟ بدهی را عرض می کنم ، منتظرم که ببینم کدام حق تقدم دارد که نخست آنرا بپردازیم .

تا جمع آسمانی و زمینش را داشته باشیم ان شاءالله تعالی ، که ازش می خواهیم دِینِ ما را ادا کند ان شاءالله تعالی ، والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته .

یازدهم تیر هزار و سیصد و نود و دوی هجری شمسی ، اتاق فرمان  

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، سُورَةٌ ...

به نام خدایی که بقول دعای کمیل رحمتش وسعت کل شیئ .

سلام علیکم 

صرف نظر از آن که سوره ی یاد شده در زمینه ی آن پیدا شده ، که عاقلان و ناقلان حتی به اصطلاح مسلمان و حتی شیعه وایرانیش که از وحی و نبوت گفته و نوشته اند که نام نمی برم تا مثلا برنامه ی اندیشه های نو ی رادیو معارف صدای جمهوری اسلامی ایران که خود را با نامهای زیبایی چون فطرت ، فضیلت ووو مزین می فرماید ، حرفم را به مثلا مارتین لوتری نچسباند و خود را در حاشیه ی امن مقام پاسخگو به دیگران قرار دهد ، سوره ی یاد شده راهم یکی از سوره های کتاب خدا دیده اند .

که فرستاده شده ! چرا ؟ اجازه بفرمایید باهم ادامه ی سوره و برگردانی از آن را که زحمتش را زنده یاد آقای محمد کاظم معزّی کشیده اند ببینیم :

... ، سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا ...

... ، سوره ئیست ( بخشی است ) فرستادیمش ...

خب حالا شد : ... ، سوره ای که فرستادیمش ... 

ولی صرف نظر از سوره ای که فرستادیمش ، انتظار فرستادنیش پیدا می شود ، و زمینه ی فرستادنیش که بحث مورد اشاره ی ماست ، ووو

و همین حال را پیش از فرستادیمش نیز داشت :

... ، سُورَةٌ ...

خب آوای حی علی ی رادیوی محلی خودمون بگوش رسید ، برویم نماز را بپا داریم و بعد ان شاء الله خدمت می رسم

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، یا أَیهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ ...

به نام خدایی که رحمتش وسعت کل شیئ  ،  منجمله ...

با سلام مجدد

البته موضوعیت بحثی که پیش از اقامه ی نماز به آن اشاره شد بر فرض عقلی و نقلیش بود ، و نه حتی عقلی و نقلی که گفته شد : عاقلان و ناقلان ...

بعبارت دیگر زمینه ی پیدایش بحث عقل و نقلش از عقلی باشد ، و نه حتی عقل و نقل مثلا قلب یا بقول خودمان دل که : لا یعقلون بها

وگرنه میان حتی دو نفری که زمینه ی مشترکی نداشته باشند که موضوعی پیدا نمی شود که آنرا به بحث و کاوش گذاشته باشند ، همچناکه میان بیننده و شنونده هم تا زمینه ی مشترکی نباشد موضوعی برای بحث میان ایندو پیدا نمی شود ، وجه مشترک تصویر و صوت ایندو است که حاکم بر جستجوی مشترک ایندو است ، نه زمینه حتی روشن برای بیننده که در پرتو آن جستجوگرست ، که حاکم بر جستجوی شنونده هم باشد که اینهم در پرتو همان جستجو کند ، همینطور بیننده هم در پرتو حاکم بر شنونده .

ما می بینیم ، می شنویم ووو ، ولی در عین بخش بخش و حفظ چهار دیواری هریک از این جستجوهایمان ، زمینه ی اصلی یکیست و بعد اقامه ی دیدن ، شنیده ووو حرف از دیدن ، شنیدن ووو پیدا می شود ، نه پیش از برپایی حتی یکی از دیدن ، شنیدن ووو ، چه فرد فرد و چه دوتایی کز پرتو واحدی نباشد .

مثل چی ؟ بعنوان مثال همان پرسشگری که جوینده ی عشق در کتاب خدا را دنبال پرسشی فرستاد به این صورت : در کجایش نیامده ؟

حالا جستجوگرش آنرا در کتاب خدا پیدا کند ؟ یا در سوره ای از آن ؟ بماند ، ولی جوینده مگر شاگردی مثلا مرحوم علامه و اصول فلسفه و روش رئالیسمش را کرده ؟ که در پرتو آن عدم الحکم را هم مارتین لوتر حکم نپندارد ؟ حالا حکم عقلی و نقلیش ؟ و ... ؟ بماند .

پرتوجستجوگر از کجا پیداست که پرتوی مارتین لوتریست که پاسخش این پرسش باشد : در کجایش نیامده ؟ 

آیا بیننده و شنونده ی این پرسش احتمال ندارد که در جستجوی بخش بخش و سوره سوره ی ع ش ق در پرتو یک کلمه در کتاب خدا باشد ؟

حکم پرتو بیننده و شنونده های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم همینطورست و محکوم به عدم الحکم حکم پنداری ایشان نیستند که ، حتی اگر رای به جمهوری اسلامی هم داده باشند و صداو سیمایشان باشد و صدا و سیمای بخشی و سوره ای از آنان هم نباشد و ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِذَا جَاءَکَ ...

با سلام مجدد و عرض پوزش

چراکه بازی قشنگ والیبالیستهای تیم ملی در ایتالیا که از شبکه ی سه پخش می شد هم دیدنی بود ، که اگر پولی در خانه بود برای خرید تخمه هم بود چسبیدنی تر هم می شد ، که در این زمینه اتاق فرمان حرف اینه که لب تابو بفروشیم و سر کار که رفتیم می خریم ، ولی هم مفت می خرن و هم به تصویب دیگر اعضای خلنواده نرسیده هنوز

بگذریم کجا بود حرف ؟ پیش از بازی زیبای تیم ملی در گیم پنجم هم و استدلال اتاق فرمان که ارتباط منحصر به اینترنت نیست ، که مخالفی گفت فعلا جمهوری اسلامی ایران هم آمادگی ارتباط جز مانند این را با خانه و خانواده ی ما رو نداره ، و ... ؟ چه رسد به جمهوری و حکومتهای دیگر در دنیا !

حرف ازخرج پرتو نه تنها چشم ، بلکه حس بینایی و شنوایی هم بود ، آنهم نه به پهلو لم داده ، بلکه شاید زانوی ادب هم برزمین زده باشد در مقابل صفحه ی مثلا تلویزیون و چشم انداخته به آن که کلمه ای هم دارد درست عین حرف خودش و می گوید من و تو حرفمان یکیست ! ولاکن ...

دلم هوای مشهد کرده و زیارت امام غریبو که چون بگیرم و حرفمو بزنم ...

نه اینکه سخته حرف زدن با این دنیا ، چه رسه با کشور عالم ال محمد علیه السلام که قدر حرفو خوب می دونه و به اشاره ای تا ته خطو می خونه و کافیست مثلا بگه همین امروز که شب شد رادیو معارفش خبر از خیرینی داد که کلی مدرسه می خوان بسازن ، و بقول استراژیدیست همین رادیو کلی هم ثواب پس انداز کنن ، ولاکن این بخش یا سوره ی علم و دانش با چقدر خرج مرتبط بشود با مسجد و خانه های دانش آموزانش ؟ و جدا بشود با جامعه مدنی دنیا که درآن می خواهد هزینه برایش بشود ؟

یا برای مثلا اینهمه مسکن از سر مهر که دولت برایش خرج کرده و زحمت کشیده ، ولی در پرتو شهرسازی غربی ، چقدر هزینه لازم است که بشود ، تا در پرتو شهرسازی دینی در آید ؟

ووو ؟ حرف زدن از آن آسان است ، خصوصا با اتاق فکر کشور عالم ال محمد علیه السلام ، بلکه قائم ال محمد علیه السلام هم ، ولی مثل خانه و خانواده ی ما که حرف فقط حرف اتاق فرمان ما نیست که ، موافقت مردم یا جمهور هم لازمست

مثلا همین اخیرا در سفری که به تهران داشتیم که کاری رو ببینیم و قیمت دادیم و می خواستند زیر قیمت کار کنیم ، و تو فکر منفعت بیشتر بودن و کاری هم به ساخت و سازشان نداشتند ، بلکه مجتمع سازی هم می کردند و خیلی هم ثواب می بردن ، ووو ، به ایشان چه بگوییم ؟

تازه این نمونه ی خیلی کوچک است و خیلی هم قانونیست ، به غولهای اینها در مملکت و فوق قانونی هایش چه بگوییم ؟

بهتر نیست موافق با حرف اتاق فرمان خانه باشم ؟ در فروش لب تاب رو میگم ؟ و ...


  

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، لَمْ یکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِینَ مُنْفَکِّینَ حَتَّى تَأْتِیهُمُ الْبَینَةُ ، ...

سلام علیکم

جمعه ی بعد نیمه ی ماه شعبان هم شب شد ، چه خبر ؟ از آن که رفت دنبال نیامدن عشق در کتاب خدا ؟ خب بنده خدا را فرستادن به سرزمین یکدست عشق ! حالا از کدام سرزمین ؟ لابد از عالم مافوقش ! شایدم بقول جناب کارشناس استراژیست انتظار رادیو معارف صدای جمهوری اسلامی ایران ، عالم کنار ، افق وووی سرزمین عشق ! وگرنه غرق در عشق که مثلش مانند ماهی در آب است .

البته اگر ماهی هم در آب ، آب نشود ! مثل جستجوگر عشق در کتاب خدا ! نه جوینده ی نیامده ی "آن" در کتاب خدا ! که تازه اشاره شده هم محدود شده ! یعنی پیدا شده ! و پیدایشی دارد ، حالا در کجا ؟ بماند ، زمینه ی پیدایشش را عرض می کنم که در نوشته زمینه ی جستجو به آن اشاره شد .

دیروز که شب شد ، نزدیک نماز ظهر شبکه ی پنج ما سخنرانی پیش از خطبه ی یکی از نماز جمعه های تهران در سال پنجاه و هشت را پخش می کرد ، سخنران نگاهی داشت به حرکتهای مثلا صد سال گذشته در ایران و یکی یکی که برمی شمرد این را هم می گفت که بعد هر حرکتی مثلا اندیشمندان می نشستند که ببینند حرکت چی کم داشته ؟ که حرکت بعدی آن کمبود را نداشته باشد ، و چنین شد که در حرکت آخر کمبودی نبود ، چراکه امام داشت .

حالا چرا امام ؟ و همان عشق نه ؟ بماند ، چراکه از اتاق فرمان آیه ی یاد شده یادآوری شد ، پس کاری به امامت بیّن و آشکار حرکتهای مثلا صد سال اخیر در ایران را هم نداریم ، و فقط با امام در کتاب خدا کار داریم ، آنهم بیّن و آشکارش ، که سخنران به آن در کتاب خدا هم اشاره دارد مسلما ، و از آن بعنوان عشق در سخنرانی خود که نام نبردن .

و محل بحث هم پیدایش امام است ، و بعنوان مثال در میان انسانها ، که در این زمینه می توان جستجو کرد در کتاب خدا و پیدا کرد امام انسانها را ویا به تعبیر کتاب خدا ناس را ، آنهم نه بقول استراژیست انتظار رادیو معارف صدای جمهوری اسلامی ایران ، امام مثلا قشر جوان ناس را ، و مشکل پسندی کرد انسانهای دیگر را ، آنهم نه منفکّینی بقول ایشان میان سال و پیرترش را ، بلکه هرمنفکّی از ناس که دریغش داشت از نعمت امام و تنگ کردن زمین خدا و سرزمین خلافت جانشین خدا روی زمین ، و بعبارت دیگر زمینه سازی برای غیبت امام با این استراژی ! و در انتظار گذاشتن مردم ، بعد هم همانطور که آن استراژیست هم قبول داشتن ، مردم را به گردآوری ثوابهای انتظار فراخواند ! و کلاسها با تکنیک و فن برایشان گذاشت و کار فرهنگی کرد !

راستی غیبت گفتم و یاد برنامه ی مسابقه ی بعد سنخرانی از شبکه ی پنج خودمان افتادم ، هفته ی خوبی داشته باشین ان شاأالله


  

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، الرَّحْمَنُ(1) ...

سلام علیکم .

ضمن اینکه هنوز منتظر اطلاع رسانی شما هستیم ، شما که در کتاب خدا دارید دنبال نیامدن عشق می گردید ، که پرسیده شده بود : در کجایش عشق نیامده ؟ عرض شود که در کتاب خدا و مثلا سوره ی یاد شده ،  سی و یک بار پرسشی مطرح شده به این صورت :


... ، فَبِأَی آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ؟ (18) ...


و نخست بعنوان مثال آمده : 

 

... ، رَبُّ الْمَشْرِقَینِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَینِ(17) ...

 

و سپس در این زمینه آن پرسش یاد شده مطرح شده ، همینطور بعد دو دریا و مابینش پس از آن ، یعنی بعد آیات :  


... ، مَرَجَ الْبَحْرَینِ یلْتَقِیانِ (19) بَینَهُمَا بَرْزَخٌ لَا یبْغِیانِ (20) ...


باز پرسیده شده  :


... ، فَبِأَی آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ؟ (21) ...


خب کدامیک از آن دو دریا و مابینش دریای عشق است ؟ تازه چرا دریا ی عشق بگیم و نگیم : عشق عشق ؟

و خلاصه زمینه عشق باشد و جستجو در آن باشد ، چراکه حرف این بود : کجایش عشق نیامده ؟

حالا چرا فقط مابین : کجایش ... نیامده ؟ عشق ؟ که بماند ، و بشرح ایضا علامت ؟ هم بماند ، ووو

آخر هفته ی خوبی داشته باشین و جمعه رو هم بهتون تبریک میگم .

-----------------------------------------

ویرایش : جمعه 7 تیر 1392 ، بیش از 7 ساعت بعد نوشتن مطلب و نزدیک به 40 بازدید کننده از آن و علی القاعده بازدید دبیری برای انتخاب یا عدم انتخاب نوشته برای مجله ی پارسی نامه ، که گویا مثل ما شب را از نعمت خواب بهره مند بوده اند و انگار نه انگار این مطلب در پارسی بلاگ ذکر شده است ، خب شایدم بنده خدا ها امروز مثلا کنکور داشتن و شب بیداری که نمی توانستند بکنند .


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِینٌ ؟ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یکُنْ شَیئًا مَذْکُورًا (1) ...


با سلام مجدد و صبح بخیر

و عرض تبریک مجدد بمناسبت امروز جمعه ، جمعه ای که طرف دیگر خانه هاست ، خانه های مساجدی ما بین ایندو ، یعنی ما بین نماز خانه و نماز جمعه است ، و مابین ایندو دریاست ، نماز جماعت را عرض می کنم .

فیمابین مثل "حِینٌ" در آیه ی یاد شده در زمینه ی "دَهر" .

نه بقول آقای اسماعیل شفیعی سروستانی در برنامه ی استراژدی انتظار رادیو معارف صدای جمهوری اسلامی ایران تا ساعت 15 و 25 دقیقه ی امروز جمعه 7 تیر 1392 : جوانی ، یعنی زمانی از عمر ، که بقول ایشان پای کارن ، بعنوان نمونه هم جوانان 57 ی را مثال زدند ! که بقول ایشان با ده تایش می شود کوه را هم کند !

چراکه نفرمودند : برای چه کار ؟ و کارفرمایش که باشد ؟ در ثانی بقول ایشان که با آنها کار فرهنگی دارند ، و با آب و نانشان کار ندارند ، چراکه مثل میانسالانی نیستند که خورد و خوراک همین جوانان را می دهند و چنان نیست که ایشان فرمودند که : جوانان چون فرشتگانی هستند که نیاز به غذای جسمانی ندارند  و فقط نیازمند غذای روحی هستند !

در حالیکه انسان چه کودک و چه میان سال و چه پیرش بی نیاز از غذا جسمی و روحی آفریده نشده ، پس مقصود زمان پیدایش است در زمینه ی پیدایشش ، چه برای پیدایش شکل و شمایل جسمانی و منجمله همان جوانیش ، و چه  شکل و شمایل مثلا بقول ایشان فرهنگی و زمینه ی پیدایش اینهم .

پیدایش انسان منتظر ، و همچنین جامعه ی منتظر هم زمینه ی خاص خودش را دارد ، همانطور که هر آفرینشی زمینه ای برای آفریده شدن دارد ، و پیدایش علم و دانش هم همینطورست ، پیدا شدن یک فکر و یک اندیشه هم زمینه دارد ، و در "آن" نطفه اش بسته می شود ، چه کوچک و چه میانه و یا بقول ایشان جوان و جوانه ، و چه بزرگش .

  

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، الَّذِینَ کَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (1) ...

سلام علیکم  

از نایب الامام درقوه ی قضایی  پرسیدن :

کجای کتاب خدا عشق اومده ؟

پاسخ را با این پرسش داد :

بگویید کجایش نیامده ؟

راستی ، کجاش نیامده ؟

اگه نیامده اش را یافتید ما رو هم بی خبر نذارین

ممنون از سرچ یا جستجویش و اطلاع رسانی به ما


  

سلام علیکم ، نماز ، جماعت و جمعه ی دیارتان هم قبول حق


تا آمدیم به به گوی لیست خرید باشیم اطاق فرمان آمد امتحانمان کند ، آخه یه پیشنهاد کار از تهران هم داریم با دو برابر قیمت ، و یه لیست هم برای آن خواهند خواست و ...


اطاق فرمان :


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ وَالنَّا...


پرسشها از خدا :

پرسش پیامبر : دَرِ مجموعه ؟ هر چه بزرگتر بهتر

پرسش امام : کدام مجموعه ؟ هرچه وسیعتر بهتر

پرسش جانشین امام : ... ؟ از ولی فقیه بپرس

 

شماره هشت پایه ی پنجم پدرخانه در مدرسه ی شهید سید مصطفی خمینی شاه ابراهیم شهر قم آماده ی کار در تهران هم هست ان شاءالله تعالی :

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، إِذَا السَّمَاءُ انْف...


ردیف اول سمت چپ شماره ی 8 ، آموزگار پدر خانه


  

سلام علیکم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ عَم ...

کار 1 : شهر ... شهرک ... خیابان ... کوچه ی ... پلاک ... کارفرما ... کد : 100 تاریخ : 31/3/92

کد

1 صورت سنگ

تعداد و مقدار
مترمربع

1

پله 13 شمشیری 8 عدد

104

1.1

114.4

0.35

40.04

2

زیر پله 13 شمشیری 8 عدد

104

1.1

114.4

0.2

22.88

3

بغل پله 40 سانتی

13

3

39

0.4

15.6

4

دور 14 پاگرد

2.3+1.4=3.7

14

51.8

0.15

7.77

90

کف 14 پاگرد (20*30) یا (20*40)

2.3*1.4=3.22

1445.08

100

جمع

131.37


  
خبر مایه
آمار وبلاگ

بازدید امروز :28
بازدید دیروز :166
کل بازدید : 1233645
کل یاداشته ها : 1725


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ